По повод 1 ноември – Ден на народните будители Общински младежки център-Свищов организира посещение на ученици и младежи от Свищов в Панорама   „Плевенска епопея 1877 г.“
Медиа:

Участниците в този  вълнуващ урок по родолюбие бяха ученици от ОУ „Филип Сакелариевич“, СУ „Цветан Радославов“ и СПГ „Алеко Константинов“, с които работят младежките работници от Общински младежки център (ОМЦ).

Организираното посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ – гр. Плевен се осъществи в последния ден на м. октомври е част от програмата на Центъра за работа с ученици, представители на уязвими социални групи. Тази програма е с фокус неформални образователни и обучителни дейности и занимания в свободното време, допринасящи са засилване на мотивацията за оставане в образователната система. Заниманията в Общинският младежки център се реализираха през целия летен период и се радват на добри резултати. Чрез интерактивни дейности и индивидуална работа се допълват знанията в различни образователни направления, оказва се и подкрепа на семействата в процеса на възпитание и социализация на различните групи.

Според самите участници, това е било вълнуващо истинско пътешествие в залите с уникални исторически експонати от решаващото сражение край Плевен за изхода от Руско-турската освободителна война, благодарение и на  увлекателния разказ  на екскурзоводите от Панорамата.

Директният контакт с музейните реликви в залите,  прекрасните  художествени платна и уникалното архитектурно решение на експозицията допринесе за запомнящ се досег с едно от най-важните събития, довело до освобождението на България от османско робство,

Образователното посещение е част от реализацията на дейност 11 „Общински младежки център“ по проекта на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С02

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ