ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА  ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

На  28.01.2022 г., в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава, ул. „Трети март” No 8 се проведе заседание на комисията определена със Заповед на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности в изпълнение на Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M90P001-2.056-0015-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M90P001-2.056-0015- 2014BG05M20P001-C01, финансиран по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2.

С взетите решения може да се запознаете с протокола от работата на комисията.