Публична лекция на доц. д-р Венцислав Перков пред академичната общност

Публична лекция на доц. д-р Венцислав Перков пред академичната общност
Медиа:

Съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитието на академичния състав в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, на 04 септември 2020 г. (петък) от 11:30 часа, в ауд. 72 доц. д-р Венцислав Перков изнесе публична лекция пред академичната общност на Висшето училище.

В качеството на домакин ръководителят на катедра „Търговски бизнес“ – доц. д-р Теодора Филипова, откри научната проява и представи присъстващите: Зам.-ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ по „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите“ – проф. д-р Поля Ангелова, Декана на факултет „Производствен и търговски бизнес“ – доц. д-р Светослав Илийчовски, колеги-преподаватели, академичния състав на катедреното звено и студенти от специалност „Икономика на търговията“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Доц. д-р Филипова запозна участниците в срещата с основанието за провеждане на публичната лекция, съблюдаващо реда на чл. 128, ал. 4 от Правилника за развитието на академичния състав в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и изискването избраният доцент да изнесе публична лекция пред академичната общност.
Публичната академична лекция на доц. д-р Венцислав Перков по конкурс за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (търговия)“, обявен от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обнародван в Държавен вестник, брой 94 от 29 ноември 2019 г., иницииран от катедра „Търговски бизнес“, бе на тема: „Развитие на обратната логистика в България“. „Целта е да се представят резултатите, описани в част от рецензираните научни трудове на кандидата по конкурса, като чрез илюстрирания емпиричен материал се анализират някои аспекти, даващи насоки за бъдещото развитие на обратната логистика в българските предприятия“, очерта лекторът.
Доц. д-р Венцислав Перков представи пред аудиторията своите аргументи, съждения и тълкувания относно ролята, значимостта и икономическите ефекти от внедряване на обратната логистика в бизнес дейността на изследваните български производствени и търговски предприятия. Доц. д-р Перков акцентира върху аналитични данни и оценки на показатели чрез стъпкова регресия между готовността на респондентите за извършване на съвместни инвестиции в технологии за прилагане на обратната логистика и избор на контрагенти.
Срещата предостави възможност за оживена и интересна дискусия по разискваните въпроси. Проф. д-р Поля Ангелова поздрави катедрата и доц. д-р Венцислав Перков за отговорното и професионално отношение към финалния етап по приключване на процедурата по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“. Проф. д-р Ангелова отправи основателен въпрос относно извеждане на собствена авторова дефиниция за обратната логистика на фона на изследваните през годините чужди съждения. В мотивиран отговор доц. д-р Перков приведе подходящи примери от стопанската практика.

Ползите от проведената публична академична лекция обобщи ръководителят на катедрата доц. д-р Теодора Филипова. Тя изрази благодарност към гостуващите представители на академичната общност на Висшето училище за проявения интерес към форума.
По информация на: СА „Д. А. Ценов“