РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМИ „…ИДИ СЕГА, ЧЕ СПИРАЙ БУЙНИЯ СТРЕМЕЖ НА МЛАДИЯ БЪЛГАРСКИ ТУРИСТ! (ИЗ „КАКВО? ШВЕЙЦАРИЯ ЛИ?), „ АЛЕКО – ЛИПСВАЩИЯТ НАШ СЪГРАЖДАНИН“, „СВОБОДА, ЧЕСТНОСТ, ЛЮБОВ“, ИЛИ ПО ПЪТЯ НА АЛЕКО; „ДОБЪР ДЕН, ЩАСТЛИВЕЦО!“
Медиа:
ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
И ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ,
МФ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” – СВИЩОВ,
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СВИЩОВ
във връзка с отбелязването на 159-годишнина от рождението на Алеко Константинов обявяват
РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ
на теми:

 „…Иди сега, че спирай буйния стремеж на младия български турист!“ (из „Какво? Швейцария ли?)

„Алеко – липсващият наш съгражданин“

„Свобода, честност, любов“, или по пътя на Алеко““

„Добър ден, Щастливецо!“

Условия за участие:

1. В конкурса могат да участват ученици от община Свищов от 7 до 12 клас, включително.

2. Всеки участник има право да подаде за конкурса съчинение в една от четирите предложени теми.

3. Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 21 декември 2021 г.

Важно: При изпращане на творбата по пощата или по куриер валидна е датата от пощенското клеймо на подателя.

4. Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес: mfaleko@abv.bg или на пощенски адрес: гр. Свищов 5250, Исторически музей, п.к. 123 (за литературния конкурс).

5. Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са:

  • Документи на MS Office Word; Rich Text Format; Open Office;
  • Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 3 стандартни машинописни страници;
  • Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: (три имена, местоживеене, училище, клас, година на раждане; телефони за връзка, е-mail адрес);
  • Текстовете, изпращани на пощенски адрес, да бъдат в печатен вид (ръкописи не се приемат).

6. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12 януари 2022 г. от 15.00 ч. в изложбената зала на къщата музей „Алеко Константинов“ в рамките на Алековите дни.

Наградите са първа, втора, трета и поощрителни.

7. За контакти: mfaleko@abv.bg

Организаторите си запазват правото на промени в случай на настъпили непредвидими епидемични или други обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.
Община Свищов