СУ „Димитър Благоев“

Свищов, 5250, ул. „Петър Ангелов“ 17, тел.: 0631/6-06-01,

e-mail: info-300816@edu.mon.bg