Центърът за практико-приложни изследвания „Бъров“ подподмага активно дейността на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в юбилейната за университета 2021 г.

Центърът за практико-приложни изследвания „Бъров“ ЕООД, с управител – доц. д-р Валентин Милинов, осъществява широк спектър от научно-приложни дейности за подпомагане на научния процес в Стопанската академия и нейните партньорски организации, за прилагането на съвременните научни достижения в българските фирми и реализирането на иновативни научни проекти. Във връзка с 85-годишния юбилей на СА „Д. А. Ценов” Центърът реализира поредица от инициативи, насочени към академичната общност, българската икономика и училищата. Сред тях се нареждат подкрепата на проекти на млади изследователи, реализиране на партньорства с водещи български компании и медийна подкрепа за дейността на Стопанската академия.

Финансирането на проекти за научни изследвания на докторанти, студенти и ученици е инициатива, насочена към реализирането на съвместни изследователски и образователни проекти с водещи училища в Северна България. Пилотният проект по инициативата се реализира от проф. д.н. Божидар Божинов с екип от докторанти към катедра „Финанси и кредит” и ученици от СУ „Цветан Радославов” – гр. Свищов, ръководени от директора на училището д-р Марияна Маркова.
През 2021 г. Центърът активно подпомага дейността на българския бизнес чрез използване на възможностите на преподавателите на Академията да дават експертни оценки и становища в различни области на икономиката, както и да извършват бизнес анализи и консултантски услуги. До момента Центърът е договорил редица партньорства с фирми от секторите финанси, застраховане, здравеопазване, туризъм, индустрия, търговия и земеделие, чрез които се ангажира експертният капацитет на преподаватели от катедрите „Финанси и кредит”, „Застраховане и социално дело”, „Аграрна икономика”, „Чужди езици” и „Икономика на търговията”.
Голяма част от активността на Центъра през текущата година е свързана и с популяризирането на дейността на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. За целта Центърът използва своите установени медийни партньорства и ще финансира рекламната кампания на университета във водещите национални печатни и електронни медии, сред които ТВ „Европа”, TVN, кабелната мрежа „ЗЕТРА”.