Цифровото хранилище на Свищовската академия DLib е сред позитивните примери в Националния план за развитие на инициативата за отворена наука

Реализираният от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ проект за дигитална библиотека DLib е посочен като позитивен пример в Националния план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания. Чрез него ще се надгради Българския портал за отворена наука (BPOS), ще се създадат нови институционални хранилища за данни и публикации, ще се осигури връзката на българските ресурси с Европейския облак за отворена наука (EOSC). С изпълнението на Националния план ще се осигурят и условия за повишаване на наукометричните показатели, цитируемостта и видимостта на българските учени.
Позитивният опит на Свищовското висше училище е отчетен във втори раздел на Националния план – „Реализирани действия в рамките на инициативата за отворена наука за периода м. март 2019 г. – м. октомври 2020 г.“. В точка 2.4.2. от документа се посочва, че Българският портал за отворена наука поддържа функционалност и осъществява селективно извличане на метаданни (selective harvesting) от институционални хранилища с отворен достъп в Република България, които поддържат The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, сред които понастоящем е и „Цифрово хранилище на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов“.
Електронната библиотека DLib (dlib.eacademy.bg) е създадена в изпълнение на дейности по Проект № BG051PO001-3.3.04-0025 „Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, изпълняван от СА „Д. А. Ценов“.
DLib има характер на електронна библиотека, институционално хранилище на дигитални ресурси, подпомагащи научното развитие на академичния и докторантския състав. Тя представлява портал с два режима на достъп – свободен и закрит. Достъпът се обезпечава чрез регистрация и оторизация. Системата позволява индексиране на научните разработки съобразно библиотечните стандарти, интегриране на уникален идентификатор за цитиране според handle.net, търсене в архива от публикации по предварително зададен критерий или комбинация от критерии. Структурирането на архива е реализирано на тематичен принцип, като в рамките на секциите „Дисертации и хабилитации“, „Доклади“, „Монографии“, „Статии“, „Студии“, „Сборници“, „Учебници и учебни помагала“ и „Други“, са обособени редица колекции.
Понастоящем архивът на електронната библиотека на Свищовската академия включва 3749 публикации, издадени в периода от 1930 г. до 2020 г.