УЧАСТИЕ НА ПДТГ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ

На 13 и 14 април 2021 година се проведе кръгла маса на тема: „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“. Събитието бе организирано от РУО – Велико Търново, в платформата MS Teams и бе открито от инж. Розалия Личева – началник РУО – Велико Търново, а модератор бе г-жа Надя Лорето – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти. Гости на образователния форум бяха г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, които отправиха поздрав към участниците в кръглата маса и благодариха на педагогическите специалисти за труда и иновативните и креативните методи на преподаване в предизвикателството „обучение в електронна среда“.

Идеята на събитието бе да се даде възможност на образователните институции да обменят опит, добри практики и нови идеи по следните проблеми и тематични области:

Повишаване на образователните резултати и мотивацията за учене;
Ефективни практики за реализация на компетентностния подход в обучението;
Иновативни методи на преподаване и представяне на креативни преподавателски практики;
Обхващане, приобщаване и успешна интеграция на учениците в образователните институции;
Подобряване на възпитателната функция на училищата и успешно взаимодействие с родители.
Като участници в кръглата маса, с презентации и доклади се включиха 30 училища и над 40 педагогически специалисти от всички етапи на училищното образование от областите от Велико Търново, Габрово, Варна и Русе.

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, бе единственият представител на община Свищов на този форум. Училището бе представено от г-жа Аделина Замфирова – старши учител, теоретично обучение в направление „Туризъм“ и г-ца Петя Гутева – учител, общообразователен учебен предмет – математика. Те представиха своето интердисциплинарно задание, което е симбиоза от математически познания и професионална подготовка. Реализирането му се осъществи с ученици от 12 клас в часовете по математика и по технология и организация на екскурзоводското обслужване.

Това задание беше първи опит на екипа А. Замфирова и П. Гутева да съчетаят математическото познание с професионалните знания, умения и компетентности на учениците. На кръглата маса те представиха проект на тема: „Пресечната точка на математиката с туризма“, разработен от Весела Иванова, Петя Йорданова и Пламена Богданова, ученици от 12 б, специалност: „ Организация на туризма и свободното време“. В проекта учениците представят Египетските пирамиди като туристически обект от световно значение и тяхната връзка с математика.

А. Замфирова и П. Гутева споделят своята удовлетвореност от участието си в кръглата маса и иновативните и креативни практики, които наблюдаваха по време на събитието.

А. Замфирова и П. Гутева