Училищен кръг на национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ в СПГ „Алеко Константинов“
Медиа:

Училищен кръг на национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“
На 24.02.2021 год. в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ се проведе училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”. Организатор на състезанието е МОН в партньорство с фирма „Елимекс”.
Състезанието се провежда ежегодно в три конкурсни кръга – училищен, регионален и национален кръг в две възрастови групи: първа – ученици от ІХ – Х клас и втора – ученици от ХІ – ХІІ клас. Целта му е да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаванaта професия „Техник на компютърни системи”, да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира усвояването и използването на придобитите знания и умения в учебния процес и развитието им в областта на компютърната техника, да се осигури реализация на учениците чрез включването им в състезателни прояви.
В училищния кръг участваха ученици, обучаващи се по професията „Техник на компютърни системи”, специалност “Компютърна техника и технологии“ – първа възрастова група Х клас и същата професия във втора възрастова група – XI клас. Той се проведе в две части – теоретична, последвана от изпълнение на практическа задача.
Задачите за училищния кръг включват решаване на тест за 20 минути и изпълнение на практическа задача – 60 минути. Изпълнението на практическата задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема, даде възможност на учениците да покажат своите знания и професионални умения и да проявят бързина, съобразителност и креативност.
В условията на извънредна епидемична обстановка тази година състезанието се проведе без представители на фирмата-партньор, като те контролираха и подпомагаха протичането на състезанието чрез видеоконферентна връзка. Изпитните материали бяха получени в запечатан плик по куриер, който бе отворен в началото на състезанието. След приключването му всички тестове и практически работи отново бяха запечатани и предадени на куриер към фирмата партньор.
Участниците, заели първите две места от всяка възрастова група от всяка професионална гимназия, сформират отбори и в зависимост от получените резултати участват в класирането за продължаване в регионалния кръг на състезанието. На победителите се връчват грамоти и награди, осигурени от търговска верига ЕЛИМЕКС.
инж. Пламен Енчев