Успешно завършиха първите 77 обучения по проект „Студентски практики – фаза 2” в Стопанската академия

Студентските практически обучения по проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от ОП НОИР стартираха в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов в средата на м. юни 2020 г. До момента за участие в проекта са се регистрирали 459 студенти от СА „Д. А. Ценов”, от които 303 са кандидатствали и осъществили (провеждат) практики. Тези студенти са от всички форми на обучение, всички курсове в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Сключени са 264 договора на студенти и 34 договора с обучаващи организации от цялата страна, в които 46 ментора предоставят своите знания и умения на студентите в реална работна среда. Действащи по проекта са 38 академични наставници от Стопанската академия в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. В средата на м. септември първите приключили успешно 77 студента получиха удостоверение и еднократна стипендия в размер на 600 лв.
Стопанска академия „Д. А. Ценов” има индикативен бюджет по проекта за осъществяване на 1700 практически обучения за период от 40 месеца до 23.05.2023 г.
Основните цели на проекта (https://praktiki.mon.bg/pages/purpose) са:
да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и за усъвършенстване на практически умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
да улесни прехода от образователните институции към работното място и да повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
Всички студенти имат право на 1 практика за ОКС „бакалавър” и 1 за ОКС „магистър” (за Фаза 1 и Фаза 2), като могат да кандидатстват ежедневно за участие в проекта.
Всеки работен ден Стопанска академия „Д. А. Ценов” сключва договори с обучаващи организации и ментори.

Студентите от Стопанската академия могат да се запознаят с изискванията за участие в проекта от информацията, публикувана в сайта на МОН https://praktiki.mon.bg и в сайта на Академията: ТУК

За въпроси относно регистрацията, кандидатстването и отчитането на практическите обучения може да се свържете с екипа, управляващ проекта в СА „Д. А. Ценов” на тел. 0885 68 01 68, както и на praktiki@uni-svishtov.bg.

Екип за организация и управление на
проект „Студентски практики – Фаза 2” в СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Източник: СА „Д. А. Ценов”