В СУ „Димитър Благоев“ се проведоха неформални срещи с родители по НП „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“
Медиа:

От 16-ти до 29-ти октомври в СУ „Д. Благоев“ се проведоха неформални срещи с родители по Национална програма „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“.
В осъществяването на проектните дейности са включени учениците и родителите от I-ви „а“, I-ви „б“, I-ви „в“; IV-ти „а“, IV-ти „б“, IV-ти „в“; V-ти „а“, V-ти „б“, V-ти „в“ и VII-ми „а“, VII-ми „б“, VII-ми „в“ класове .
В прекрасните есенни дни на уикенда (17-18.10.2020 г.) се проведоха изнесено неформалните срещи на първите класове. Темата на I-ви „а“ клас беше „Да се опознаем заедно и да си помагаме“; на I-ви „б“ – „Да си подадем ръка“ и на I-ви „в“ – „Заедно в новото начало“.
Под наслов „Споделените отговорности“ преминаха неформалните срещи с родители и ученици от четвъртите класове. Беше дискутиран изключително актуалният въпрос за взаимодействието между училището и семейството като две възпитателни институции с една обща цел – формирането на личността на детето. Само заедно можем да се справим с проблемите и потребностите, с които израстват децата ни и особено в прехода между начален и прогимназиален етап. За всички близкото и непосредствено общуване донесе удовлетворение и повече взаимно доверие.
За предизвикателството да си петокласник и прехода от начална училищна възраст към средна училищна възраст говориха учители, родители и деца на неформалните срещи с 5-ти „а“ клас на тема „Ново начало“, с 5-ти „б“ – „Заедно можем повече“ и 5-ти „в“ – „Стъпка напред“. Заедно в новото начало в дух на сътрудничество и подкрепа си обещаха да бъдат всички през този нелек период. Да сме готови да работим заедно с другите в екип е споделена отговорност, която води до успех когато всеки допринася с нещо за общата цел. Така се гради доверие и взаимно уважение, а това е и първата стъпка към доброто партньорство. С обещание за още подобни полезни и интересни инициативи приключиха срещите от първата фаза на проекта.
Наглед да си тинейджър е много лесно. Защото не ти се налага сам да се грижиш за себе си, не е нужно да работиш. От теб се иска само да ходиш на училище и да се прибираш навреме в къщи. Често тинейджърите чуват за себе си, че не учат достатъчно, а вместо това предпочитат да играят и да се забавляват. Но ако пропуснат да научат нещо сега, после не могат да го наваксат. А без добро образование няма как да си намерят добра работа. В разговори за бъдещето и отговорностите пред седмокласниците преминаха неформалните срещи на тема „С поглед в бъдещето“. Как родителите да подпомогнат вземането на решения за трудния избор как да продължат напред в образованието си? Дали изборите, които правим заедно отговарят на интересите, уменията и възможностите на децата ни? Мечтите или реалността са водещи в ориентирането? С интересни игри, тестове и дискусия съвместно учители, родители и ученици потърсиха отговорите и даваха своите решения. В дух на сътрудничество и удовлетворение всички си обещаха да продължат инициативите като си пожелаха още по-интересна и ползотворна втора фаза на проекта.

Национална програма „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ , АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“ е насочена към подобряването на взаимната подкрепа между училището и родителите, с цел постигане на положителни резултати във възпитанието и образованието на учениците.
Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родител, училището като институция и учител като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.
Преходът между различните образователни етапи съвпада с различни периоди в личностното развитие на ученика. Привличането на родителите в училищния живот ще улесни прехода на децата им от детската градина в първи клас, от начален към прогимназиален етап, от прогимназиален към гимназиален и ще допринесе за създаване на една здравословна среда на обучение. Осигуряването на плавен преход между различните образователни етапи е важно, за да могат учениците да имат увереност в собствените си възможности, мотивация за учене и за личностно развитие, желание да посещават училището.

Източник: СУ „Д. Благоев“