ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ – ОТ ДНЕС  СТАРТИРА ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
Медиа:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На страницата на Единната информационна система за изпити и прием  са публикувани резултатите от  третото класиране на седмокласниците, кандидатствали за прием в осми клас.

Записването на приетите на трето класиране  ученици се извършва в периода 01 – 02 август 2022 г.

Напомняме ви, че:

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Времевото разпределение на дейностите по приемане на учениците в VIII клас, които следват е:

  • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2022 г.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 10 септември 2022 г.