ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ:  ДГ „ЧИПОЛИНО“ НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 29.08.2022 г. ДО 02.09.2022 Г.
Медиа:

Заповед

№916-РД-01-03/24.08.2022 г.

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 8 и ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с извършването на ремонтни дейности в ДГ „Чиполино” гр. Свищов и с цел тяхното своевременно приключване и осигуряване безопасността на децата и персонала

 

НАРЕЖДАМ :

Преустановява се дейността на ДГ „Чиполино” гр. Свищов, за периода от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г., включително.

Забранява се достъпът до детската градина от всички лица, с изключение на лицата, извършващи ремонтни дейности.

Заповедта да се връчи на директора на детската градина и на заинтересованите лица и служители за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на община Свищов и да се постави на видно място в детската градина.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г- жа Румяна Кузева- началник на отдел „Образование”.

 

Д-Р АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА,

За Кмет на Община Свищов

съгл. Заповед № 109 РД-01-03/03.02.2020 г.