Заключителна конференция за женско предприемачество по проект на „Еразъм+“ организира Стопанска Академия „Д. А. Ценов“
Медиа:

На 7 октомври 2020 г. от 12 часа българско време в заседателна зала „Ректорат“ и аула „Проф. Димитър Бъров“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе Заключителна конференция, на която бяха представени резултатите по проект № 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение”, финансиран по програма „Erasmus+“, Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в Сектор Висше образование. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 01.09.2018 г. – 31.10.2020 г., а стойността на финансирането – 202 292 евро. Основната цел на проекта е да се създаде иновативна платформа за обмен на опит и добри практики в подкрепа на развитието на предприемачески умения у жените, която да улесни достъпа до дигиталните технологии във формалното и неформалното образование на учащите в неравностойно положение. Очаква се развитието на предприемачески умения у жените да осигури заетост и икономически растеж в регионите на партниращите организации. Консорциумът от партньори, реализирали проекта, е: СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ – координатор и бенефициент; EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – партньор от Великобритания; EUROFORM RFS – партньор от Италия.

Научният форум привлече над 200 участници, от които 60 се присъединиха онлайн, а във Фейсбук страниците на партньорите събитието беше излъчено на живо. Гости на тържественото приключване на проекта бяха: проф. д-р Марияна Божинова – Ректор на СА „Д. А. Ценов“; проф. д-р Любчо Варамезов – Зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация“; проф. д-р Поля Ангелова – Зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите“; представители на бизнеса, правителствени и неправителствени организации; преподаватели, докторанти и студенти; мениджърските екипи на партньорите; заинтересовани страни.
Заключителната конференцията беше открита от доц. д-р Светослав Илийчовски – Ръководител на проекта. Той приветства участниците в конференцията и изрази удовлетворението си от възможността да срещне на едно място бизнеса, образованието и представителите на местната и националната власт, които да работят заедно за развитието на женското предприемачество в България и по света. Ректорът на Стопанска академия проф. д-р Марияна Божинова поздрави участниците от свое име и от страна на академичното ръководство и изрази задоволството си от финализирането на мащабния проект и провеждането на заключителната международна конференция. Тя открои актуалността на темата и акцентира върху предприемачеството като фактор за развитие на икономиката. Допълни, че в условията на равенството между половете в настоящето е необходимо да се обърне специално внимание за създаване на умения у жените за предприемачество. Проф. Божинова пожела вследствие реализирането на проекта да се генерират нови идеи и възможности за социално включване на жените в областта на предприемачеството на трите държави-партньори.
Резултатите от проекта бяха презентирани от партньорите в следната последователност:

Модераторът на European Strategic Parthnerships Ltd. представи Интелектуални резултати 1 и 2 – Сравнителен анализ на необходимостта от обучение по женско предприемачество в трите партниращи си държави и разработване на методология на обучението. Целта на настоящото изследване е на базата на емпирични данни да се направи преценка между търсенето и предлагането на умения за женско предприемачество и на дигитални умения от нискоквалифицирана работна ръка в търговията и логистиката. Емпиричните резултати, анализирани вследствие на попълнените анкетни карти от целевата група (общо 343 анкетирани в трите държави), откроиха палитра от необходими знания, умения и компетенции. Изследването, в обем от над 90 страници, може да бъде предоставено на заинтересованите страни при проявен интерес.

Презентаторът от ESP Ltd. представи методологическата рамка на технологията за обучението и на разработените модули – пособие от над 70 страници. Резултат от усилената работа на екипите от трите държави е разработването на „Учебно пособие по женско предприемачество“ което е в обем над 200 страници. След изясняване на основните аспекти на обучението присъстващите се запознаха с кратък филм за проведеното пилотно обучение в Лондон през юли 2019 г. – обучителен семинар, в който участваха по 30 жени от България и от Италия, с основна цел участничките да придобият практически знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, които да им помогнат в бъдеще да стартират собствен бизнес, както и да подобри комуникационните им способности и взаимодействието им в междукултурна среда.

Италианският партньор представи част от интелектуален продукт 3 – Платформа за споделяне на знания и добри практики и форум за обмен на идеи. Беше презентиран изграденият сайт на проекта (www.women-entrepreneurship.eu) чрез директно споделяне на електронното съдържание, поместено на него. Вниманието се насочи към темите, вълнуващи целевата група във форума на сайта.

Представянето на платформата за обучение беше извършено от доц. д-р Маруся Смокова-Стефатова – презентатор от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, която акцентира върху отделните атрибути, поместени в системата за електронно обучение, към всеки един от модулите.
След кафе-паузата, с организиран кетъринг, доц. Смокова-Стефанова продължи с представянето на последния интелектуален резултат 4 – Тестване и развитие на медийно съдържание. Целта на това начинание е апробирането на работата на системата, откриване на грешки и проблеми както и оценка на удовлетвореността на участниците от работата по модулите. Целевата група по тестването обхваща 150 човека – по 50 от всяка държава-партньор. Фактическият брой на тестваните участници варираше за различните модули от 159 до 186. Вследствие анализ на обобщените резултати от проведеното анкетно проучване се достигна до извода, че равнището на удовлетвореност на участниците от електронното съдържание на модулите е много високо.

Думата беше предоставена на представители от целевата група от България (студенти от специалност „Икономика на търговията“) и от Италия. Яница Николова от СА „Д. А. Ценов“ и Джулия Конти от страна на Euroform RFS споделиха своето впечатление от проведеното обучение в Лондон. Те откроиха добрата организация, подготовката на подходящи интерактивни електронни материали и културната програма, подготвени от Английския партньор. Дамите съпреживяха отново посещението в Обединеното кралство и подчертаха значението му за разширяване на културен мироглед и повишаване на личната самоувереност.

Гергана Дойнинска от СА „Д. А. Ценов“ и Грета Буфало от Италия разказаха за своите впечатления по време на тестване на електронното съдържание в модулите, поместени в Платформата за обучение. Те акцентираха върху възможността да се запознаят отблизо с начина на работа във виртуална среда. Интуитивната организация на сайта на проекта и на модулите, както и постепенното обогатяване и разнообразяване на учебното съдържанието в тях, бяха откроени като водещ признак за качеството на учебното съдържание.

Мая Алексиева от СА „Д. А. Ценов“ изрази огромна удовлетвореност от участието си в проекта и подчерта, че е преминала през обучението в Лондон, първата фаза на тестване на учебните материали в Платформата и проверката чрез казусите. Личното й мнение е, че поместените ресурси са много добре подбрани, достъпни като съдържание и интересни за прилагане на практика; всеки един от модулите надгражда предходния, като се разкрива смисловата свързаност между тях; казусите допринасят за изясняване на слабите й страни, идентифицирани след попълването на анкетната карта за оценка на предприемаческите умения. Г-жа Алексиева е придобила увереност за генериране на собствени идеи и не скри надеждата си в бъдеще това да повлияе върху предприемаческите й нагласи при стартиране на собствен бизнес.
В заключителната фаза на мероприятието изтъкнати заинтересовани страни и действащи жени-предприемачи представиха своите възгледи за развитието на женското предприемачество. От страна на Стопанска академия като гост-лектор взе участие Десислава Николова – основател нa „Moтopeтa Гpyп” (първото българско предприятие, което произвежда електрически скутери под собствена марка). Г-жа Николова изнесе лекция на тема: „Ролята на жените в зелените технологии“. Тя приветства екипа на проекта за поемането на предизвикателството да изследва и подпомогне развитието на женското предприемачество в България посредством разширяване на мирогледа на участниците чрез провеждането на електронно обучение. Лекторът от Италия – Джована Джордано, е главен изпълнителен директор и основател на „Escamotages“, независима консултантска фирма, която работи и улеснява бизнеса в разработването на ИТ стратегии и се фокусира върху ИТ обучение за широката общественост. Автор е на 3 книги, сред които: „Женската компютърна наука. Неизвестни истории за жени, променили света“ – каквато беше и тематиката на нейната лекция. Лектори от Великобритания бяха Юлия Старк и д-р Ивон Томпсън, които изнесоха обща лекция на тема: „Устойчивост“. Юлия Старк е бивш инвестиционен банкер, международен лектор на TEDx, автор и страстен сериен предприемач. Основател е на FAB академия, бизнес академия за жени, президент на Европейската асоциация на жените, член на изпълнителния съвет Wintrade Global, свързващ световни лидери и мениджъри, създавайки положително въздействие в световен мащаб. Тя работи с едни от най-големите марки, като: Google, Microsoft, Facebook, Deloitte, Cargill и др. Д-р Ивон Томпсън, CBE, FRSA, е британски бизнес лидер и международен публичен говорител, който е член-основател на радиостанция Choice FM, музикален редактор на списание Root, управляващ директор на маркетинговата и PR компания ASAP Communications, президент на Европейската федерация на собствениците на бизнес от чернокожи жени, сега трансформирана в глобалната мрежа на предприемачите за жени WinTrade. Дамите акцентираха върху глобалните тенденции сред жените да изявяват желание за създаване на собствен бизнес и да развиват предприемаческа дейност. Създаването на устойчиви сътрудничества между жени и различни организации посредством Интернет е в основата на развитие на женското предприемачество в условията на кризата, породена от COVID-19.

Формиралата се дискусия отвори редица въпроси, повечето от които бяха свързани с възможностите за създаване на контакти и мрежи за сътрудничество както на локално равнище, така и на международно ниво с цел още по-широкото разпространение на резултатите от проекта.

Заключителната конференция продължи 4 часа и в 16 часа българско време тя беше закрита от доц. д-р Светослав Илийчовски, който благодари на всички участници. Той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество между образователните институции и бизнеса с цел подпомагане развитието на женското предприемачество в България и в световен мащаб. Изказа благодарности към партньорите от ESP Ltd. UK и Euroform RFS Italy за ползотворната колаборация и извършената успешна работа, както и към експертите и управленския екип от Стопанска академия. Доц. Илийчовски отбеляза, че без усилията на всички страни дейностите и задачите по проекта не биха могли да се изпълнят успешно. Пожела на всички участници най-вече здраве, успехи и до нови срещи.

Източник: СА „Д. А. Ценов“