ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА 29 И 30 ДЕКЕМВРИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Медиа:

ЗАПОВЕД

 

№ 1460-РД-01-03/08.12.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, по предложение на директорите на детските градини и поради малкия брой деца посещаващи детските заведения  между коледно-новогодишните празници

НАРЕЖДАМ:

 

Дните от 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. включително да бъде преустановена работата с деца в детските градини и прилежащите им групи на територията на община Свищов.

Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските градини за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Свищов и на отдел „Образование“ и да се постави на видно място в детските градини.

Съгласувал: /П/ не се чете

             Анелия Димитрова – Зам.-кмет УЕПО

Д-р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ /П/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ