СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

Във връзка с изпълнение дейностите на проект с договор Регистрационен номер по ОП РЧР   BG05M9OP001-2.056-0015-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020( ОП РЧР)  и  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 ( ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –  КОМПОНЕНТ 2 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Морава, общ. Свищов обявява  процедура за подбор на персонал за изпълнение на дейности по проекта, както следва:

1. Ръководител на група за изпълнение на дейност – Историята на моето родно село / Краеведска дейност, история, бит, поминък“- 1 позиция;
2. Ръководител на група за изпълнение на дейност – Мултиетническа културна стая – 1 позиция;
3. Ръководител на група за изпълнение на дейност – Мъдростта скрита в приказките и поговорките от различни етноси – 1 позиция
Допълнителна информация за условията за кандидатстване и изискванията за заемане на длъжностите  е достъпна в публикуваните документи по процедурата:
Заповед за откриване на процедура за подбор на персонал
Покана за заявяване на интерес
Процедура за подбор на персонал
Документи за кандидатстване: Заявление (образец)
Документи за кандидатстване: Автобиография (образец)
Документи за кандидатстване: Декларация (образец)
Документи за кандидатстване: Декларация (образец)
По информация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава, община Свищов