ДГ „Васил Левски“
  • ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов, ул. ”Г. Владикин” № 3,

тел.: 0884303157; 0631/60299

e-mail: info-301801@edu.mon.bg 

Директор: Антония Бернардова Матова

 

  • ДГ „Васил Левски“ – изнесена група, гр. Свищов, ул. ”Плевенско шосе” № 5,

тел.: 0631/60089

e-mail: info-301801@edu.mon.bg

Директор: Антония Бернардова Матова

ДГ“Васил Левски“ – филиал е открита на 1 януари 1970 г. като ЦДГ“№4“Малчика“. В началото е функционирала с три групи с общо 78 деца. В сегашната сграда детската градина функционира от 1986 г. През октомври 1991 г. градината е преименувана на ОДЗ“Детски свят“. Групите са пет градински и една яслена.  С Решение №502/22.02.2017 г. на Общински съвет Свищов и Заповед № 306 РД-01-03/24.03.2017 г. на Кмета на общината, от 10.04.2017 г. ДГ“Детски свят“ – Свищов е преобразувана чрез вливане в ДГ“Васил Левски“. През учебната 2016/2017 г. в ДГ“Васил Левски“ функционират общо 3 групи – две градински и една яслена. Децата в тях са общо 47. В началото на следващата 2017/2018 учебна година децата са 49, а в края на годината са вече 54. Постепенно броят на децата, посещаващи градината се увеличава. В началото на 2021/2022 г. те са 64, а в края – 80. Нараства и броят на групите – 1 яслена и 3 градински, като 3 и 4 гр. е смесена възрастова група. От учебната 2022/2023 г. децата в градината са 80, а групите вече са 1 яслена и 4 градински. За тях се грижи персонал от 20 души.

Повечето от децата са от етническите малцинства. Усилията на екипът на детската градина са насочени на базата на широко публично доверие и уважение да се сведе до минимум отпадането на деца от детската градина, а обхватът на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, да е максимален. Все по-големият брой деца, посещаващи детското заведение през последните години, е категорично доказателство за високото качество на предлаганата образователна услуга и нарастващото доверие на семействата към образователната институция. Грижата и възпитанието в култура и доверие на взаимоотношенията между деца-учители-родители е една от ценностите, залегнали в основата на стратегията на ДГ“Васил Левски“. За реализиране на друг от приоритетите, залегнали в стратегията на детската градина, а именно развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на детската градина, екипът работи по множество проекти. От три години в градината се прилага Педагогическата практика „Утринна приказка“, насочена към по-добрата адаптация на децата в новата среда. Вече трета година педагогическият екип успешно работи по проект на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чиято основна цел е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна социална и личностна реализация. По Дейност 1 всеки месец във всички групи се провежда допълнително обучение по български език. По Дейност 2 е назначен един помощник-възпитател. По Дейност 4 на 13.10.2021 г. в аудитория 1 на СА“Д.А.Ценов“ се проведе мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. В нея участваха педагози от детските градини в общината и родители на деца от ДГ“Васил Левски“ – филиал.

По национална програма ИКТ към МОН, през 2020 г. градината получи преносим компютър. Със средствата по НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, по която градината кандидатства, бе закупено оборудване за подвижна площадка по БДП.

ДГ“Васил Левски“ печели и проект от Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“, конкурс на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Чрез реализацията на проекта „Слънчева и зелена детска градина“ вътрешните дворове на градината бяха оборудвани с нови уреди и съоръжения за игра. Оформен бе и природен кът.

От 2021 г. в партньорство с Община Свищов екипът на градината участва в реализирането на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по Оперативна Програма Наука и образование за интелигентен растеж и Национална Програма Развитие на човешките ресурси. Четири са основните дейности по проекта: „Провеждане на групови тренинги с родителите“, „Осигуряване на обща, допълнителна и емоционална подкрепа за децата от етническите малцинства чрез „Монтесори занимания“, „Музика-танц-думи“ и „Творческа работилница за културна идентичност „Аз-Ти-Ние“. За реализацията на дейностите са назначени психолог, ресурсен учител, учител, учител по музика и помощник-възпитател. Общата стойност на проекта е 90 000 лв. Закупени са много помагала, костюми, обзавеждане. Продължава изграждането на Монтесори среда в една от занималните на градината.

ДГ “Васил Левски“ – любимо място за децата, градина с традиции и бъдеще! Към тази визия са насочени усилията на екипа на детската градина. Към осигуряване качествено обучение чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите, утвърждаване на детската градина, като среда за културна и възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.

 

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

В рамките на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2. ДГ „Васил Левски“ обявява процедура за подбор за заемане на длъжностите „Учител“, „Учител по музика“, „Ресурсен учител“, „Психолог“ , „Помощник възпитател“. Допълнителна информация за условията за кандидатстване и изискванията за заемане на длъжностите е достъпна в публикуваните документи по процедурата:

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител по музика“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Ресурсен учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Психолог“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Помощник възпитател“

Документи за кандидатстване: Заявление (образец)

Документи за кандидатстване: Автобиография (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

 

 

НОРМАТИВНА БАЗА, ПРИЛАГАНА В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА  ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. СВИЩОВ 2022/2023 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГРАД СВИЩОВ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ГРУПИТЕ В ДГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ

ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ ЗА 2022 ГОДИНА 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г.