ДГ „Васил Левски“
  • ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов, ул. ”Г. Владикин” № 3,

тел.: 0884303157; 0631/60299

e-mail: vasillevski1@abv.bg

 

  • ДГ „Васил Левски“ – изнесена група, гр. Свищов, ул. ”Плевенско шосе” № 5,

тел.: 0631/60089

e-mail: vasillevski1@abv.bg

 

Директор: Антония Бернардова Матова

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА  ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. СВИЩОВ 2021/2022 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГРАД СВИЩОВ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ГРУПИТЕ В ДГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ

ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ ЗА 2021 ГОДИНА