ДГ „Васил Левски“
  • ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов, ул. ”Г. Владикин” № 3,

тел.: 0884303157; 0631/60299

e-mail: vasillevski1@abv.bg

 

  • ДГ „Васил Левски“ – изнесена група, гр. Свищов, ул. ”Плевенско шосе” № 5,

тел.: 0631/60089

e-mail: vasillevski1@abv.bg

 

Директор: Антония Бернардова Матова

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

В рамките на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2. ДГ „Васил Левски“ обявява процедура за подбор за заемане на длъжностите „Учител“, „Учител по музика“, „Ресурсен учител“, „Психолог“ , „Помощник възпитател“. Допълнителна информация за условията за кандидатстване и изискванията за заемане на длъжностите е достъпна в публикуваните документи по процедурата:

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител по музика“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Ресурсен учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Психолог“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Помощник възпитател“

Документи за кандидатстване: Заявление (образец)

Документи за кандидатстване: Автобиография (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

НОРМАТИВНА БАЗА, ПРИЛАГАНА В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА  ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. СВИЩОВ 2021/2022 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГРАД СВИЩОВ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ГРУПИТЕ В ДГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ

ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ ЗА 2021 ГОДИНА