ДГ „Васил Левски“
  • ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов, ул. ”Г. Владикин” № 3,

тел.: 0884303157; 0631/60299

e-mail: info-301801@edu.mon.bg 

Директор: Антония Бернардова Матова

 

  • ДГ „Васил Левски“ – изнесена група, гр. Свищов, ул. ”Плевенско шосе” № 5,

тел.: 0631/60089

e-mail: info-301801@edu.mon.bg

Директор: Антония Бернардова Матова

 


Детска Градина „Васил Левски” е най-старата градина в град Свищов. През 2025 г. ще се навършват 80 години от създаването й.

За пръв път ДГ №1”Васил Левски” отваря врати на 01.09.1945 г. под името „Детски дом” в къщата на поборника Сава Пенев. Тържественото откриване става в присъствието на тогавашния министър на социалните грижи Георги Попов, кмета на града – Христофор Бояджиев, активистки на женското дружество, гости и родители на децата. Детският дом е разполагал с една занималня от 16 кв. м, три малки спални, гардеробна и кухня. Първата учителка е г-жа Еленка Попова, а първата директорка – г-жа Томаица Илиева. През есента на 1952 г. градината се премества в друга сграда, а през 1964 г. е завършената сегашната сграда. Тя е построена на мястото на дома на Яни Станчов, където е отсядал Васил Левски. През 1960 г. градината е с две групи, през 1964 г. групите нарастват на 4, а от 1973 г. те са вече 5.

Сградата на детската градина е построена по типов проект за две яслени и две градински групи. През 1973 г. е направен ремонт и сградата е преустроена за 5 групи. През 2009 г. по Проект ”Красива България” е направен основен ремонт на сградата – подменена е дограмата, радиаторите, ВиК и ел. инсталациите, направена е вътрешна изолация. В момента тя разполага с 5 занимални, които се използват и за сън, медицински кабинет, 2 методични кабинета, физкултурен салон, учителска стая, кухненски блок, перално помещение. Сградата изцяло е осигурена с локална парна инсталация.

През 2017 г. п проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ и  инвестиционната програма на Община Свищов е извършено цялостно саниране на сградата на детската градина. Реконструирана е една от занималните, подменено обзавеждането в 3 групи, изцяло са реконструирани прилежащите терени и площадките за игра. В момента сградата разполага с 5 занимални (за 1 яслена и 4 градински групи), медицински кабинет, 2 методични кабинета, физкултурен салон, учителска стая, кухненски блок и перално помещение.

От  01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование ЦДГ№1 „Васил Левски“ се преименува на Детска Градина “Васил Левски“. Към момента децата, които посещават детската градина са 98. За тях се грижи персонал от 21 души.

С Решение №502/22.02.2017 г. на Общински съвет Свищов и Заповед № 306 РД-01-03/24.03.2017 г. на Кмета на общината, от 10.04.2017 г. ДГ “Детски свят“ – Свищов бе преобразувана чрез вливане в ДГ “Васил Левски“. ДГ “Васил Левски“ има изнесени групи /4 градински и 1 яслена/ във филиала на ул. “Плевенско шосе“ №5.

 

ДГ“Васил Левски“ – филиал е открита на 1 януари 1970 г. като ЦДГ“№4“Малчика“. В началото е функционирала с три групи с общо 78 деца. В сегашната сграда детската градина функционира от 1986 г. През октомври 1991 г. градината е преименувана на ОДЗ“Детски свят“. Групите са пет градински и една яслена.  С Решение №502/22.02.2017 г. на Общински съвет Свищов и Заповед № 306 РД-01-03/24.03.2017 г. на Кмета на общината, от 10.04.2017 г. ДГ“Детски свят“ – Свищов е преобразувана чрез вливане в ДГ“Васил Левски“. През учебната 2016/2017 г. в ДГ“Васил Левски“ функционират общо 3 групи – две градински и една яслена. Децата в тях са общо 47. В началото на следващата 2017/2018 учебна година децата са 49, а в края на годината са вече 54. Постепенно броят на децата, посещаващи градината се увеличава. В началото на 2021/2022 г. те са 64, а в края – 80. Нараства и броят на групите – 1 яслена и 3 градински, като 3 и 4 гр. е смесена възрастова група. От учебната 2022/2023 г. децата в градината са 80, а групите вече са 1 яслена и 4 градински. За тях се грижи персонал от 20 души.

Повечето от децата са от етническите малцинства. Усилията на екипът на детската градина са насочени на базата на широко публично доверие и уважение да се сведе до минимум отпадането на деца от детската градина, а обхватът на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, да е максимален. Все по-големият брой деца, посещаващи детското заведение през последните години, е категорично доказателство за високото качество на предлаганата образователна услуга и нарастващото доверие на семействата към образователната институция. Грижата и възпитанието в култура и доверие на взаимоотношенията между деца-учители-родители е една от ценностите, залегнали в основата на стратегията на ДГ“Васил Левски“. За реализиране на друг от приоритетите, залегнали в стратегията на детската градина, а именно развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на детската градина, екипът работи по множество проекти. От три години в градината се прилага Педагогическата практика „Утринна приказка“, насочена към по-добрата адаптация на децата в новата среда. Вече трета година педагогическият екип успешно работи по проект на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чиято основна цел е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна социална и личностна реализация. По Дейност 1 всеки месец във всички групи се провежда допълнително обучение по български език. По Дейност 2 е назначен един помощник-възпитател. По Дейност 4 на 13.10.2021 г. в аудитория 1 на СА“Д.А.Ценов“ се проведе мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. В нея участваха педагози от детските градини в общината и родители на деца от ДГ“Васил Левски“ – филиал.

По национална програма ИКТ към МОН, през 2020 г. градината получи преносим компютър. Със средствата по НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, по която градината кандидатства, бе закупено оборудване за подвижна площадка по БДП.

ДГ“Васил Левски“ печели и проект от Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“, конкурс на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Чрез реализацията на проекта „Слънчева и зелена детска градина“ вътрешните дворове на градината бяха оборудвани с нови уреди и съоръжения за игра. Оформен бе и природен кът.

От 2021 г. в партньорство с Община Свищов екипът на градината участва в реализирането на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по Оперативна Програма Наука и образование за интелигентен растеж и Национална Програма Развитие на човешките ресурси. Четири са основните дейности по проекта: „Провеждане на групови тренинги с родителите“, „Осигуряване на обща, допълнителна и емоционална подкрепа за децата от етническите малцинства чрез „Монтесори занимания“, „Музика-танц-думи“ и „Творческа работилница за културна идентичност „Аз-Ти-Ние“. За реализацията на дейностите са назначени психолог, ресурсен учител, учител, учител по музика и помощник-възпитател. Общата стойност на проекта е 90 000 лв. Закупени са много помагала, костюми, обзавеждане. Продължава изграждането на Монтесори среда в една от занималните на градината.

ДГ “Васил Левски“ – любимо място за децата, градина с традиции и бъдеще! Към тази визия са насочени усилията на екипа на детската градина. Към осигуряване качествено обучение чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите, утвърждаване на детската градина, като среда за културна и възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.


През учебната 2023/2024 г. ДГ“Васил Левски“ – Свищов се включи в Проект №BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран с помощта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието. В рамките на проекта детската градина участва в Дейност 1 – Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи и Дейност 2 – Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи. По Дейност 1 бяха провеждани допълнителни ситуации по български език с 3 групи от ДГ“Васил Левски“ – филиал. В рамките на Дейност 2 бе назначен 1 помощник-възпитател за подпомагане процеса по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата от филиала.

 


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

В рамките на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2. ДГ „Васил Левски“ обявява процедура за подбор за заемане на длъжностите „Учител“, „Учител по музика“, „Ресурсен учител“, „Психолог“ , „Помощник възпитател“. Допълнителна информация за условията за кандидатстване и изискванията за заемане на длъжностите е достъпна в публикуваните документи по процедурата:

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител по музика“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Ресурсен учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Психолог“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Помощник възпитател“

Документи за кандидатстване: Заявление (образец)

Документи за кандидатстване: Автобиография (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

 

НОРМАТИВНА БАЗА, ПРИЛАГАНА В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- СВИЩОВ 2024 г.

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПЛАН на детска градина „Васил Левски“ за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие за учебната 2023/2024 г.

ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД за учебната 2023/2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. СВИЩОВ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ДЕТСКА ГРАДИНА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ“Васил Левски“ за учебната 2023/2024 г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2025 г.